سلام برادرم - امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....سلام برادرم یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٧٩:۱٦ ‎ب.ظ

نامه ای که به برادرم نوشتم را، خودش خوند .

جوابشم داد.

اونم چه جوابی. مثل همیشه کامل و پر معنی.

برای همین گفتم دیگه لزومی نداره نامه برادرم اینجا باشه.

به همین دلیل برداشتم.