تولدم مبارک - امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....تولدم مبارک جمعه ۱٢ مهر ،۱۳۸٧۱۱:۳٤ ‎ب.ظ

 

 

مژهفردا 21 سال می شه که من به این دنیای فانی قدم گذاشتممژه

چشمکتولدم مبارکچشمک